Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Czytaj więcej tutaj.
🔵 Zapisz się do naszego newslettera a otrzymasz 10% zniżki na Twoje pierwsze zamówienie 🔵
Menu
Koszyk
0

Regulamin

Dane Spółki

www.mawocollective.com jest oficjalną stroną internetową Sklepu, prowadzonego przez Spółkę MAWO Collective Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 829480, o kapitale zakładowym 5000 zł., NIP 5252796521 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - MAWO Collective Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 829480, o kapitale zakładowym 5000 zł., NIP 5252796521
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mawocollective.com.
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: hello@mawocollective.com
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu podanego w niniejszym paragrafie.

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w złotówkach (PLN) i euro (EUR) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich: InPost S.A. lub DPD Polska Sp. z o.o.
 2. Sprzedawca akceptuje płatności kartami Visa, MasterCard, Maestro oraz ApplePay i Polskie ePłatności. Jeżeli Klient chce dokonać płatnością kartą debetową lub kredytową koniecznym jest wpisanie wszystkich niezbędnych danych karty. Wszystkie informacje wysyłane są do MAWO przy wykorzystaniu zaszyfrowanego połączenia SSL. MAWO nie przechowuje danych kart kredytowych, debetowych klienta po zakończeniu transakcji.
 3. Płatności kartą kredytową są obsługiwane przez Stripe, Inc. z siedzibą San Francisco, Stany Zjednoczone, pod adresem: w 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States.
 4. Polskie Przelewy oraz BLIK są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 24 h roboczych od momentu złożenia zamówienia, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski i Unii Europejskiej
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Zwrócony towar musi być nienoszony, nieprany, wolny od plam, zapachów w oryginalnym opakowaniu i opatrzony metkami. W przeciwnym razie zwrot nie będzie uznany, a Klient zostanie obciążony kosztem związanym ze zwrotem produktu. Sprzedawca zaleca zwrot w przy wykorzystaniu tej samej koperty.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy poprzez wypełnienie formularza zwrotu pod adres www.mawocollective.com/returns-and-exchanges przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy towaru równowartość sumy jaką Konsument zapłacił za towar.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Zielniczki 5, 63-000 Środa Wielkopolska MAKANA Sp. z o.o. nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
  • Konsument nie ponosi kosztów zwrotu Produktu, chyba że towar zostanie zwrócony w stanie wskazanym w pkt. 2 niniejszej sekcji.

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: MAKANA Sp. z o.o., ul. Zielniczki 5, 63-000 Środa Wielkopolska

 

Zamknij